Gruvdrift är en av de mest förödande aktiviteter som människan
utsätter Moder Jord för, och värst av dem alla är nog uranbrytningen.
Gruvindustrin förser vårt samhälle med mineraler som används för att fylla
grundläggande behov, men är en högriskbransch förknippad med stora
hälso-, säkerhets- och miljörisker samt kränkningar av mänskliga
rättigheter. Det finns många exempel på negativ miljöpåverkan från
gruvindustrin, både p g a brister i rutinerna och p g a olyckor. 1)

En kärnkraftsreaktor behöver ca 25 ton uran per år. Brytningen av dessa
25 ton skapar ca 500 000 ton bergavfall och mer än 100 000 ton anrikat
avfall som alstrar strålning i tusentals år. Av uranet i malmen kan 75-90%
tillvaratas. En reaktor skapar dessutom ca 144 ton fast avfall och ca
1 343 m3 flytande avfall årligen. 2) 3) 4)

Idag finns ca 440 reaktorer i ca 30 länder. Uran bryts i ca 20 länder,
och förgiftat vatten runt uranbrytning och -anrikning är dokumenterat på
många ställen. (MAP 2006) (TAB 2008) (BRYT.LÄNDER) (COMPANIES)

Pågående kärnkraftsverksamhet producerar ca 300 000 000 ton
fast radioaktivt avfall i olika farlighetsgrader årligen och hur mycket
radioaktivt vatten som skapas vid brytning, anrikning och användande
behöver sammanställas liksom vart det rinner och vad det orsakar.

Handeln med uran verkar halvskum - av förklarliga skäl. Reglerna för
brytning är olika i olika länder. Sverige skulle nog inte ha råd att
bryta uran med rådande miljölagar även om det finns en viss osäkerhet
kring om vi kan tvingas av Europeiska atomenergigemenskapsfördraget,
som antogs samtidigt med Romfördraget, som upprättade EEG 1957.
Sverige har inget officiellt undantag från Euratomfördraget. Därmed
finns inga juridiskt hållbara regler som förhindrar EU att i ett krisläge
tvinga Sverige att leverera uran till ESA. 5)

Här vill jag samla insikt för att skapa en en saklig och tydlig bild av vad
vi orsakar som ett barn kan förstå. Vänligen hjälp mig med fakta.

John Lepic (john.lepic@yahoo.com)

LÄNKAR

Global Impacts of Uranium Mining
2) Extracting a disaster
Gunnar Lindgren
Tage Danielsson

om utarmat uran

5) Sveriges Naturskyddsförening
Uraniumconference
3) Greenpeace
Nuclear wastelands
Niger
Namibia
Navaho
Navaho and Sioux land
Kara Sea - Radioactive Cemetery
Ranstad

Ryska avfallshav kan rämna

Reaktorer och jordbävningar
Official
World Nuclear Association (WNA)
environmental aspects (WNA)
US Nuclear Regulatory Commission
Vattenfall
4) Geologiska forskningscentralen

1) Miljöpåverkan från gruvindustrin

mining companies

Bush and Putin makes a deal